Fetch

 FETCH (20 punten)

Op de fetchlijn staat een poort met een tussenruimte van 6,30 meter.
Vanaf het punt waar de hond de schapen gelift heeft brengt hij deze in een rechte lijn naar het midden van de fetchpoort en vervolgens in een rechte lijn naar de startpaal. Mochten de schapen buiten de schuld van de hond om, bij de start naar links of naar rechts afgedwaald zijn van de fetchpaal, dan hoeft de hond de schapen niet eerst terug te brengen naar de fetchpaal of fetchlijn, maar kan hij ze in een rechte lijn naar het midden van de fetchpoort brengen: het juiste balanspunt – dat tijdens de lift beoordeeld wordt – ligt dan uiteraard niet op het 12-uur punt. Mochten de schapen zover afgedwaald zijn dat zelfs het halen van de fetchpoort niet meer realistisch is – bijvoorbeeld omdat dat de schapen eerst terug naar achteren gedreven zouden moeten worden alvorens de fetchpoort genomen kan worden – dan kan de jury beslissen om een rerun te geven of om de fetch te beoordelen vanaf het moment dat de hond de schapen lift en ze in een rechte lijn naar de startpaal brengt zonder ze door de fetchpoort te drijven. Gebeurt dit alles buiten de schuld van hond of handler om, dan kost het hen geen punten.
Dwalen de schapen echter van de fetchlijn af terwijl de lift wel plaatsvond bij de fetchpaal, dan moet de hond ze uiteraard via de kortste lijn terugbrengen naar de fetchlijn om daarna de fetch voort te zetten. Nooit mag de hond de schapen tegen de richting van het parcours in drijven. Dus hier mogen de schapen niet tegen de fetchrichting in teruggedreven worden naar de fetchpaal, fetchpoort of fetchlijn. Afhankelijk van de mate waarin de schapen de ideale fetchlijn verlaten is, gaan er wel punten vanaf: lopen de schapen de gehele fetch niet op de lijn, en zijn ze daarbij ook nog eens niet goed onder controle, dan kost dit de volle 20 punten. “Op de lijn lopen” betekent dat de schapen zich in een recht lijn bewegen op een pad ter breedte van het gat tussen de twee fetchpoorten (6,30 meter): kleine bewegingen naar links of naar rechts leiden dus niet tot aftrek van punten. Zoals bij alle hindernissen geldt dat er slechts 1 poging ondernomen mag worden om een poort te halen. Wordt de poort gemist, dan is het niet toegestaan de schapen terug te drijven en het alsnog te proberen. Probeert de handler dit toch, dan verliest hij alleen maar punten (voor crossen, stilstaande schapen en voor het bewegen van de schapen in een verkeerde richting), zelfs al is hij de tweede maal wel succesvol bij de poort.
Primair beoordeelt de jury de bewegingen van de schapen. Hierbij wordt gelet op rechte lijnen en een rustig, gelijkmatig tempo. Maar ook het gedrag van de hond kan tot aftrekpunten leiden. Wanneer de schapen een “ideale” fetchgang laten zien, maar de hond regelmatig overflankt (d.w.z verder naar links of rechts uitbuigt dan nodig is om de schapen op lijn te houden), door de handler steeds down gelegd wordt of op een te grote afstand van de schapen werkt, kunnen er toch punten afgetrokken worden. De hond moet steeds in contact zijn met de schapen, d.w.z. dat een beweging van de hond effect heeft op de beweging van de schapen. Een hond die op de grond snuffelt of om zich heen kijkt, heeft geen contact met de schapen. Idealiter is de hond dus steeds in beweging, wordt hij niet of slechts incidenteel down gelegd en heeft hij geen excessieve hoeveelheid commando’s nodig om zijn werk te doen. Voor momenten dat de hond contact met de schapen verliest, verliest hij ook punten. Mochten de schapen dus bij toeval de perfecte fetchlijn volgen – bijvoorbeeld omdat dit de lijn is naar de afvoerpen waar ze naar toe willen – maar de hond heeft hier op geen enkele manier toe bijgedragen, dan verliest hij toch de volle 20 punten. De jury zal het soort schapen betrekken in zijn beoordeling: makkelijk te handelen schapen van lijn af laten gaan kost meer punten dan moeilijke schapen met knap honden- en handlerswerk op een misschien minder perfect lijn houden.
Tijdens de fetch mag de hond de fetchlijn niet crossen. Met “crossen” wordt bedoeld dat de hond over de lijn loopt waar de schapen nog moeten komen: deze fout wordt zwaar aangerekend, zeker als er een volledige cross plaatsvindt. D.w.z. dat de hond een volledige cirkel om de schapen gemaakt heeft. In sommige gevallen maakt de situatie het echter noodzakelijk dat de hond even de fetchlijn crosst: bijvoorbeeld wanneer van de groep schapen er twee bij de fetchpoort blijven staan, niet of moeilijk vooruit willen, en de andere drie in gestrekte galop richting handler of afvoer-pen lopen. Dan is het beter de hond achter het groepje van drie te sturen, en deze terug te drijven naar het dwarse koppel. Hiertoe is crossen soms noodzakelijk en dan kost het geen aftrekpunten: mocht er echter een manier zijn om de drie schapen terug te halen zonder te crossen, dan is de handler verplicht op straffe van aftrek van punten, om voor deze manier te kiezen. Wel worden er in beide gevallen punten afgetrokken voor het onregelmatig verlopen van de fetch (dus voor rennen, stoppen en/of van lijn afwijken van de schapen).
De fetch is afgelopen wanneer de schapen om de startpaal heengelopen zijn en aan de drive begonnen wordt: de draai zelf – die zo strak mogelijk om de startpaal moet zijn – behoort dus bij de fetch. Soms komt het voor dat de schapen – om wat voor reden dan ook – niet achter de startpaal langs geweest zijn of aan de verkeerde kant de post passeren: dit moet net als het missen van een poort, beschouwd worden als het missen van een onderdeel van het parcours. Gebeurt dit zonder opzet van de handler (bijvoorbeeld doordat de schapen met een grote snelheid richting afvoerpen links- of rechtsachter de handler rennen, of doordat de hond bezig is met enkele schapen die achterblijven en de rest langs de verkeerde kant de startpaal passeert), dan kost het punten. Doet de handler echter geen enkele poging de schapen hier de juiste beweging om de startpaal te laten maken, dan leidt het tot diskwalificatie, net zoals wanneer een handler zou besluiten een van de drive poorten maar niet te nemen (bijvoorbeeld omdat hij krap in zijn tijd zit en zo denkt de punten voor een single of pen toch nog binnen te kunnen halen).
In principe moet ook de hond om de handlerspaal heen alvorens hij aan de drive begint.
Is het terrein zodanig dat delen van de fetch niet zichtbaar zijn voor de jury, dan mag de jury ervan uitgaan dat als de schapen weer op het juiste punt in beeld komen, er in de tussenliggende periode geen fouten gemaakt zijn. Observaties van anderen – bijvoorbeeld toeschouwers – zijn in deze niet relevant.

Aftrekpunten:
• Schapen van de lijn.
• Het stilstaan van de schapen, evenals het teveel druk uitoefenen op de schapen door de hond, waardoor de schapen onnodig gejaagd gaan rennen of op hol slaan.
• Het missen van de fetchpoort kost punten: daarbij komen dan nog de aftrekpunten voor het afwijken van de ideale lijn voor en na de poort, plus de mogelijke extra punten als voor of na de poort te lang van de lijn wordt afgeweken.
• Hond verliest contact met de schapen
• De schapen laten uitwaaieren
• Te veel commando’s
• Crossen
• Fouten die niet gecorrigeerd worden
• Het niet (goed/volledig) ronden van de paal met de schapen
• De hond niet om de paal

Diskwalificatie:
• Bewust overslaan van een onderdeel (ie de fetch poort of het ronden van de paal)
• Jagen, bijten, geen controle enz
• Schapen / hond uit het parcours